Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia wstępne

§ 1

 • Inwedo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-248) przy ul. P.O.W. 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 000 048 92 13, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 725 207 22 09, email: biuro@wwreklamacje.pl, zwana dalej „ Inwedo”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „ Polityką”.
 • Pojęcia zdefiniowane w Regulaminie mają to samo znaczenie w Polityce.

II. Dane osobowe

§ 2

 • Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Inwedo za pośrednictwem serwisu wwReklamacje.pl, musi wypełnić formularz rejestracyjny. W tym celu wymagane jest podanie następujących danych osobowych: nazwa użytkownika i adres email.
 • Następnie po zalogowaniu się do serwisu w celu korzystania z funkcjonalności serwisu konieczne jest uzupełnienie danych Użytkownika – imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail, a następnie podanie informacji dotyczących sklepu Użytkownika i tym samym wskazanie następujących danych: nazwy sklepu Użytkownika, NIP, adres siedziby Użytkownika, adres e-mail, danych osoby do kontaktu.
 • Użytkownik powinien podać prawidłowe dane.
 • Użytkownik w celu skontaktowania się z Inwedo może bez zalogowania się do serwisu wypełnić formularz kontaktowy umieszczony w zakładce „Kontakt”, podając adres e-mail i treść zapytania kierowanego do Inwedo, bądź po zalogowaniu się do serwisu wypełnić formularz kontaktowy umieszczony w zakładce „Kontakt”, podając imię i nazwisko, temat wiadomości, rodzaj wiadomości, treść wiadomości oraz wskazanie formy preferowanego kontaktu: telefoniczny/ mailowy wraz ze wskazaniem adresu e-mail i nr telefonu.
 • Użytkownik może także skontaktować się z Inwedo wykorzystując w tym celu podane w serwisie dane kontaktowe Inwedo np. adres e-mail: biuro@wwreklamacje.pl. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe Użytkownika np. adres e-mail.
 • Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, następnie podczas korzystania z serwisu lub w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, przy czym konieczne do założenia konta użytkownika w serwisie oraz do wykonywania umowy świadczenia usług przez Inwedo na rzecz Użytkownika za pośrednictwem serwisu, jak również do skontaktowania się z Inwedo poprzez przesłanie zapytania i otrzymania na nie odpowiedzi.
 • Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego lub poda w korespondencji z Inwedo są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „ RODO”.
 • Inwedo stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 3

 • Administratorem danych osobowych wskazanych w § 2 jest Inwedo.
 • Inwedo może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 28 RODO, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Inwedo informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty zapewniające hosting serwisu lub danych osobowych dla Inwedo, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie internetowej, wysyłania smsów oraz e-maili, podmioty zajmujące się prowadzeniem korespondencji w imieniu Inwedo, Poczta Polska, firmy kurierskie, urzędy oraz organy państwowe i samorządowe wykonujące władzę publiczną.

§ 4

 • Inwedo przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu:
  • wykonania umowy o założenie konta w serwisie oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika w ramach serwisu;
  • niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej Inwedo przez formularz kontaktowy lub e-mailem;
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonywanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze) oraz lit. f) RODO (przetwarzanie w prawnie uzasadnionym interesie administratora). Prawnie uzasadnionym interesem Inwedo jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

§ 5

 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub samodzielnego poprawienia po zalogowaniu się do serwisu, przeniesienia danych, a także usunięcia poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Inwedo.
 • Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Inwedo.
 • W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1 – 3, Użytkownik powinien skontaktować się z Inwedo na adres pocztowy lub e-mailowy: biuro@wwreklamacje.pl.
 • Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 6

 • Dane osobowe w zakresie korzystania przez Użytkownika z konta oraz usług świadczonych w serwisie przetwarzane będą przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu, aż do czasu rozwiązania umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu, zaś po zakończeniu umowy o świadczenie usług do upływu okresów przedawnienia roszczeń, które mogą ujawnić się w związku z korzystaniem z serwisu lub do upływu okresów przedawnienia wynikających z prawa podatkowego, w zależności co nastąpi później.
 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Inwedo będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

III. Pliki cookies

§ 7

 • Inwedo wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Inwedo.
 • Inwedo przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 8

 • Inwedo informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Inwedo wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Inwedo, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  • Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 9

Inwedo informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się w serwisie lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 10

Informacje, które są zawierane w logach systemowych (tj. adres IP, domena, typ przeglądarki) w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą serwisie jedynie w celach technicznych oraz statystycznych. V. Środki techniczne stosowane przez Inwedo.

§ 11

Inwedo stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki fizyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu ich przez osoby nieuprawnione i nieupoważnione, a także chroni te dane przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

VI. Inne.

§ 12

Polityka prywatności znajduje się na stronie serwisu pod adresem: http://wwreklamacje.pl/polityka-prywatnosci oraz w siedzibie Inwedo.