Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę Inwedo z siedzibą w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, zwaną dalej Usługodawcą, na rzecz klientów serwisu www.wwReklamacje.pl.
  2. Zwroty zawarte w postanowieniach regulaminu należy rozumieć następująco:
   1. Serwis - witryna systemu i aplikacji internetowej wwReklamacje, umożliwiających korzystanie z usług zdefiniowanych w §2 regulaminu
   2. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, korzystająca z witryny systemu wwReklamacje.
   3. Cennik - opis dostępnych pakietów i ich funkcjonalności wraz z cenami znajdujący się pod adresem www.wwReklamacje.pl/pakiety.
   4. Konto - konto sklepu powiązane ze sklepem, różne konta użytkowników.
   5. Administrator konta - Użytkownik posiadający najwyższe uprawnienia, mogący dodawać nowych Użytkowników.
   6. Przyjęcie zgłoszenia - dodanie nowego wpisu do ewidencji zgłoszeń reklamacyjnych przez użytkownika.
   7. Dzień zaprzestania świadczenia usług - data, w której Usługodawca zaprzestaje świadczenia płatnych usług, określonych w §2.
   8. Opłata abonamentowa - określa wysokość opłaty za usługi świadczone przez określony czas przez Usługodawcę.
   9. Moduły systemu - moduły aplikacji odpowiadające za przyjmowanie zgłoszeń, organizacje zgłoszeń oraz kontakt z klientem.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę
  1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z serwisu i wszystkich jego funkcjonalności, dostosowanych do uprawnień Użytkownika oraz wybranego pakietu cenowego.
  2. Korzystanie z funkcjonalności serwisu jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
   1. Administrator jest uprawniony do tworzenia nieograniczonej liczby kont użytkowników danego konta sklepu do dnia zaprzestania świadczenia usług.
   2. Administratorowi zostają udostępnione moduły systemu. Administrator może udzielić dostępu do nich pozostałym Użytkownikom.
   3. Użytkownicy mogą zgłaszać do ewidencji konta sklepu oraz obsługiwać nieograniczoną liczbę zgłoszeń reklamacyjnych, aż do dnia zaprzestania świadczenia usług.
  3. Usługodawca udostępnia bezpłatnie wersję demonstracyjną systemu na okres próbny 15 dni. Po upływie tego okresu, dostęp do systemu dla Użytkowników zostaje zawieszony.
 3. Warunki korzystania z serwisu
  1. Dostęp do serwisu jest możliwy tylko i wyłącznie za pośrednictwem internetu.
  2. Użytkownik, aby korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę, zobowiązany jest do wpłacenia kwoty odpowiadającej wybranemu pakietowi. Szczegóły płatności określa §4.
  3. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
  4. Administrator tworzy konto sklepu, którego staje się właścicielem, uzupełnia jego dane i dodaje nowych Użytkowników, nadając im różne uprawnienia.
  5. Żaden użytkownik nie powinien podawać danych dostępowych do serwisu osobom trzecim. W razie podejrzenia naruszenia poufności tych danych, Użytkownik powinien zwrócić się do Usługodawcy.
  6. W przypadku, gdy Użytkownik zapomniał swojego hasła dostępowego do serwisu, powinien zwrócić się z prośbą o przypomnienie hasła do Usługodawcy. Usługodawca prześle nowe hasło na adres e-mail podany przy rejestracji.
 4. Płatności
  1. Usługodawca udostępnia na stronie produktu www.wwReklamacje.pl aktualnie obowiązujący cennik w zakładce "pakiety".
  2. Płatności za korzystanie z funkcjonalności serwisu przez Użytkowników, administrator jako właściciel konta sklepu opłaca z góry za kolejny miesiąc, do 1 dnia każdego miesiąca.
  3. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Administratorowi wniesionej z góry opłaty w przypadkach określonych w §5.2.
  4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem płatności elektronicznych Dotpay.pl.
 5. Odstąpienie od usługi
  1. Użytkownik serwisu może odstąpić od usługi w każdym momencie, bez podania przyczyny. Użytkownikowi nie przysługuje wówczas zwrot wniesionej opłaty.
  2. Usługodawca może zerwać umowę w przypadku gdy Użytkownik:
   • narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
   • podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych przechowywanych w serwisie,
   • podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do serwisu,
   • w innych, uzasadnionych przypadkach.
   Usługodawca jest zobowiązany poinformować o przyczynie zerwania umowy.
 6. Obowiązki Usługodawcy
  1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie serwisu pod względem technicznym i prawnym.
  2. Usługodawca bezpłatnie aktualizuje oprogramowanie.
  3. Wszelkie modyfikacje na żądanie, personalizujące konto sklepu Użytkownika, są odpłatne. Wysokość opłaty jest ustalana bezpośrednio z Usługodawcą.
  4. Usługodawca ma obowiązek ochrony wszelkich danych przechowywanych w serwisie.
  5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za wszelkie straty poniesione z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania serwisu.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z serwisu przez Użytkownika oraz nieprawidłowym działaniem sprzętu, oprogramowania lub sieci łączności, z których korzysta Użytkownik w trakcie pracy z serwisem.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane w serwisie w wyniku działania osób trzecich.
  8. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika i wykorzystanie danych przechowywanych w serwisie przez Użytkowników.
 7. Ochrona danych w serwisie
  1. Informacje o ochronie danych w serwisie zostały zawarte w postanowieniach Polityki prywatności.
 8. Prawa autorskie
  1. Wyłączne prawa autorskie należą do Usługodawcy.
  2. Prawa autorskie związane z serwisem wwReklamacje, podlegają ochronie na mocy przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
 9. Zmiana postanowień regulaminu
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w regulaminie, przesyłając stosowną informację drogą mailową na adres podany podczas rejestracji.
  3. Korzystanie z serwisu po wprowadzeniu zmian oznaczać będzie ich akceptację przez użytkownika.
  4. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z postanowieniami regulaminu, powinien zaprzestać użytkowania serwisu.