Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Inwedo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódź, NIP: 725 207 22 09.

zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowana przez:

Dominika Gossa – Prezesa Zarządu,

oraz

podmiotu który umowę zawiera

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 • W celu wykonywania umowy o świadczenie usług w zakresie udostępnienia elektronicznego systemu do obsługi reklamacyjnej zawartej w dniu rejestracji (zwanej dalej „Umową główną”), której przedmiotem jest udostępnienie Administratorowi przez Podmiot przetwarzający autorskiego, elektronicznego systemu do obsługi reklamacyjnej.
 • Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
  i w celu określonym w Umowie głównej oraz w niniejszej Umowie.
 • Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem
  oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 • Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres, cel i charakter przetwarzania danych

 • Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane klientów Administratora zgłaszających reklamacje,
  w zakresie ich imion i nazwisk, adresu zamieszkania lub firmowego, adresu e-mail, numeru kontaktowego, numeru PESEL
  lub numeru NIP.
 • Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu wykonywania
  Umowy głównej.
 • Dane będą przetwarzane wyłącznie w formie elektronicznej, w ramach dostarczonego serwisu do obsługi reklamacji.

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

 • Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez
  stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający
  ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 • Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 • Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które
  będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy głównej oraz niniejszej umowy .
 • Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia)
  przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy głównej
  oraz niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
 • Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz
  usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
 • W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania
  na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 • Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi.

§4

Prawo kontroli

 • Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot
  przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
 • Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 30 dniowym
  jego uprzedzeniem.
 • Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez
  Administratora danych nie dłuższym niż 14 dni.
 • Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych
  w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

 • Administrator danych wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie przez Podmiot przetwarzający powierzonych mu danych osobowych
  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych w oparciu o Umowę główną oraz o niniejszą umowę w całości lub w części
  wymaga skorzystania z usług podwykonawców. Na dzień zawarcia niniejszej umowy Podmiot przetwarzający korzysta z następujących
  podwykonawców:
  • Home.pl - w zakresie następujących czynności: obsługi domeny, hostingu systemu wwReklamacje, wraz z bazami danych;
  • SMS API – w zakresie: wysyłania wiadomości SMS do Klientów;
  • DotPay – w zakresie: obsługi płatności online;
 • Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach
  dotyczących dodania innych lub zastąpienia dotychczasowych podwykonawców – w takim wypadku Administrator uprawniony
  jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian.
 • Informacja obejmująca zamierzone zmiany, o których mowa w ust. 2 powyżej, winna zostać przekazana za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres: podany przy rejestracji i powinna zawierać:
  • imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe innego podwykonawcy;
  • określenie czynności przetwarzania danych osobowych, w celu wykonywania których Podmiot przetwarzający będzie
   korzystać z usług podwykonawcy.
 • Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych
  chyba, że obowiązek taki nakładają na Podmiot obowiązujące przepisy prawa. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania
  Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
  takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 • Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 i 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone
  na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
 • Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na
  podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

 • Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy,
  a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 • Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu,
  w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych
  określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych,
  skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach
  i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych
  przez kontrolerów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie
  danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7

Czas obowiązywania umowy

 • Niniejsza umowa obowiązuje przez czas trwania Umowy głównej.
 • W razie rozwiązania/ wypowiedzenia Umowy głównej rozwiązaniu ulega niniejsza umowa i nie jest już możliwe dalsze przetwarzanie
  danych osobowych i świadczenie usług na rzecz Administratora.

§8

Rozwiązanie umowy

 • Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
  • pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  • przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
  • powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.
 • W razie rozwiązania niniejszej umowy w sposób określony w ust. 1 rozwiązaniu ulega także Umowa główna, nie jest bowiem
  możliwe dalsze świadczenie usług na rzecz Administratora bez prawa do przetwarzania danych osobowych.

§ 9

Postępowanie z danymi osobowymi po zakończeniu ich przetwarzania

 • Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych, niezależnie od sposobu lub przyczyny, Podmiot przetwarzający zobowiązany
  jest do:
  • niezwłocznego zwrócenia Danych osobowych Administratorowi i następnie usunięcia wszelkich istniejących ich
   kopii;

  lub

  • niezwłocznego usunięcia Danych osobowych według wyboru Administratora.
 • Dane osobowe lub ich kopie powinny zostać usunięte przez Podmiot przetwarzający w terminie 14 dni od dnia zakończenia
  przetwarzania na podstawie niniejszej umowy.

§ 10

Zasady zachowania poufności

 • Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów
  i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych
  w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 • Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą
  one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie
  Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§11

Postanowienia końcowe

 • Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
 • W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
 • Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Podmiotu przetwarzającego.